O persoană poate participa cu maximum 2 comunicări în calitate de autor/coautor. Sunt admise lucrări cu maximum 3 coautori.
          Lucrările vor fi evaluate de un comitet științific internațional.
          Lucrările vor fi publicate în volumul Conference Proceedings cu cod ISSN, în limba engleză, în format electronic și tipărit (tiraj limitat, destinat bibliotecilor universitare). Drepturile asupra acestei publicații aparțin revistei Gândirea militară românească.
          Vor fi publicate lucrările trimise până la termenul stabilit și acceptate în urma evaluării științifice.
          Cele mai bune lucrări selecționate vor fi publicate într-o ediție specială bilingvă (română, engleză) a revistei Gândirea militară românească (indexată EBSCO).

          Lucrarea va fi trimisă în limbile română și engleză în format electronic, cu extensia ".doc"/".docx" (un singur fișier pentru o lucrare) la adresa de e-mail: gmr@mapn.ro, ca atașament, după primirea confirmării de acceptare a titlului și rezumatului (abstract).
          Fișierul se denumește în felul următor: "Numele și prenumele primului autor Nr.lucrare.doc". Exemplu: "Popescu Ion 1.doc".
          În vederea alinierii la standardele și normele editoriale internaționale, autorii sunt rugați să completeze un acord Open Access Licence, disponibil aici. Formularul original, semnat de autor, va fi scanat și trimis prin email la adresa gmr@mapn.ro odată cu lucrarea științifică.
          Lucrările nu vor conține informații cu caracter clasificat.
          Publicarea lucrărilor susținute în cadrul manifestării este condiționată de respectarea termenelor de expediere a materialelor și de respectarea rigorilor științifice și a prezentelor instrucțiuni.
          Participarea la conferință este gratuită.

 

FLUXUL DE PRIMIRE, EVALUARE ȘI ACCEPTARE LUCRĂRI

 

          - trimiterea de către autori a titlului și a rezumatului lucrării propuse intr-un fișier cu extensia ".doc"/".docx", în limbile română și engleză;

          - evaluarea de către membrii comitetului științific internațional a încadrării titlului și rezumatului lucrării în tematica conferinței;

          - transmiterea către autori a acceptării/neacceptării titlului și rezumatului lucrării propuse;

          - transmiterea lucrării finale (în limbile română și engleză) către organizator la adresa de e-mail gmr@mapn.ro;

          - evaluarea științifică a lucrării de către membrii comitetului științific internațional;

          - transmiterea către autori a acceptării/neacceptării lucrării – transmiterea unor recomandări în vederea revizuirii lucrării pentru a fi publicată.

 

GHID DE REDACTARE
 

          1. Dimensiunea lucrărilor poate varia între 8-12 pagini.

          2. Lucrările se redactează integral în limbile română și engleză.

          3. Structura lucrării: Introducere, 2-3 capitole (cu subcapitole, dacă este cazul), Concluzii.

          4. Editor de text: Word 2003, 2007.

          5. Setări pagină: format A4, cu margini de 2,2,2,2 cm.

          6. Redactarea textului lucrării se face cu caractere Times New Roman, "font size 12", la un rând spațiere, cu opțiunea "justify text".

          7. Titlul va fi "font size 14", caractere majuscule, centrat, bold.

          8. Sub titlu, se lasă două rânduri libere după care se scrie numele autorului (de forma: Prenume, NUME), "font size 12", bold, italic, centrat.

          9. După numele autorului, se inserează o notă de subsol (font 10) conținând următoarele elemente (după caz): grad militar, titlu didactic /cercetare, titlu științific, prenume, nume, principala afiliere instituțională, oraș, țara de reședință; e-mail. Cel de-al doilea autor (după caz) va fi trecut sub primul autor, la numele acestuia fiind, de asemenea, inserate într-o notă de subsol elementele amintite mai sus.

          10. Între numele autorului și rezumat se lasă două rânduri libere.

          11. Rezumatul lucrării va avea maxim 150 cuvinte, "font Size 12", Italic.

          12. Între rezumat și cuvinte-cheie se lasă un rând liber.

          13. Se inserează 5-8 cuvinte-cheie.

          14. Alineatele, inclusiv titlurile capitolelor și subcapitolelor, vor începe de la distanța de un Tab (1,25 cm) față de setarea din stânga paginii.

          15. Titlurile capitolelor și subcapitolelor se vor scrie cu cifre arabe (1, 2, 3 .), respectiv (1.1., 1.2., 1.3. 2.)

          16. Înainte și după fiecare capitol se lasă câte un rând liber.

          17. Pentru sublinieri în textul lucrării se va utiliza același tip de caractere italice.

          18. Tabelele / graficele / imaginile se inserează în text sub forma "Tabelul/Figura nr. 1:  titlul". Sursele acestora (dacă este cazul) se menționează ca note de subsol.

          19. Citările în text și lista de referințe se vor redacta în conformitate cu American Psychological Association (APA). Informații suplimentare sunt disponibile la adresa https://apastyle.apa.org/?_ga=2.77900628.1300327673.1596036267-467119719.1596036263.

          Referința în text va conține următoarele elemente de identificare: (Nume autor, Anul publicării, Pagină), informațiile complete despre publicația citată urmând a se regăsi în bibliografia de la sfârșitul lucrării științifice, cu următorul format: Nume autor, Inițiala prenumelui. (Anul publicării). Titlul lucrării (caractere italice). Locul publicării: Editura.

          Exemplu:
referința în text: (Sapolsky, 2017, p. 13).
• referința în Bibliografia finală: Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. New York: Penguin Books.
          Pentru sursele de internet se precizează toate elementele bibliografice disponibile: autorul, conținutul paginii, link-ul complet, data accesării. Titlurile lucrărilor vor fi trecute în limba în care au fost consultate (de exemplu, nu se traduc denumirile titlurilor lucrărilor din limba română în engleză).

          20. Bibliografia se va trece la sfârșitul textului lucrării.

          21. Paginile nu se numerotează.

Top