Revista Gândirea militară românească, editată de Statul Major al Apărării, este o revistă științifică cu prestigiu recunoscut din domeniul "Științe militare, informații și ordine publică", potrivit evaluării făcute de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
Aceasta își propune să respecte principiile referitoare la etica și calitatea publicării științifice, activitatea sa desfășurându-se în conformitate cu următoarele principii:

Autorii
Articolele reprezintă o reflectare a activității științifice a autorilor, fapt pentru care este important să se stabilească anumite standarde de comportament etic. Autorii care trimit articole spre publicare revistei Gândirea militară românească trebuie să-și redacteze lucrările conform normelor de redactare ale revistei, așa cum sunt ele menționate în formatul tipărit sau pe website-ul acesteia. Responsabilitatea pentru originalitatea și conținutul materialelor publicate le revine în exclusivitate autorilor, care își asumă faptul că acestea nu sunt plagiate sau nu au mai fost publicate în alte reviste sau cărți. Nu sunt permise conotațiile ofensatoare, abuzive, rasiste, obscene sau sexuale.Un articol ar trebui să conțină suficiente detalii și referințe pentru a permite publicarea sa. Dacă, în cadrul acestuia, sunt menționate lucrări ale altor autori sau sunt reproduse mici fragmente din acestea, autorul trebuie să asigure citarea corespunzătoare. Declarațiile frauduloase sau inexacte cu bună știință constituie un comportament lipsit de etică și sunt inacceptabile. Publicarea de articole ar trebui să fie, de asemenea, exactă și obiectivă, și lucrările editoriale de „opinie“ ar trebui să fie identificate ca atare.Nu sunt permise sub nicio formă următoarele abateri de la principiile de etică referitoare la publicarea de articole în reviste științifice: plagiatul (integral, parțial, sau auto-plagiat, ducând automat la respingerea publicării materialului), conflictul de interese (autorii, editorii sau referenții științifici sunt obligați să semnaleze orice posibil conflict de interese de natură să afecteze imparțialitatea evaluării articolului propus spre publicare), frauda de cercetare (denaturarea, fabricarea de date sau interpretarea greșită în mod voit a acestora pentru a argumenta o cercetare) etc.

Scrisoarea de intenție
Orice propunere de publicare a unui articol de către revista Gândirea militară românească trebuie să fie însoțită de o scrisoare de intenție. Aceasta trebuie să conțină datele de identificare ale autorului, o declarație prin care acesta să-și asume originalitatea materialului și faptul că nu a mai fost publicat în altă parte, precum și unele argumente care să vină în favoarea publicării articolului în paginile revistei și motivele pentru care autorul a ales această revistă.

Editorii
Editorii sunt cei care iau decizii în privința publicării articolelor în revistă. Ei sunt ajutați în luarea acestor decizii de către referenții științifici și trebuie să asigure toate condițiile pentru ca procesul de evaluare a articolelor spre publicare să se desfășoare obiectiv, conform unui protocol clar stabilit, cu respectarea tuturor normelor științifice în vigoare și a principiilor referitoare la etica publicării. Editorii sunt obligați să nu divulge identitatea autorilor înainte ca articolele să fie publicate în revistă și să nu folosească articolul într-un alt scop decât cel dorit de autor.

Referenții științifici
Referenții științifici sunt experți într-o anumită temă abordată de către autorul articolului, aleși pentru obiectivitatea lor și pentru expertiza în domeniile științifice abordate și a căror principală atribuție în cadrul redacției revistei este desfășurarea procesului de peer-review, descris mai jos. Ei asigură evaluarea scrisă a articolelor, cu menționarea argumentelor pro sau contra articolului respectiv și respectarea codului bunei conduite referitoare la publicarea în reviste științifice.

Procesul de peer-review
Fiecare manuscris acceptat spre recenzare este tratat drept confidențial și primește un număr de identificare, folosit pe tot parcursul procesului de recenzare și publicare, asigurând astfel o evaluare imparțială.
Problemele tratate în articol sunt evaluate, de regulă, de doi referenți științifici.
Recenzia vizează:
- importanța și originalitatea subiectului
- claritatea ideilor exprimate
- acuratețea și validitatea conținutului ideatic
- valoarea contribuției la dezvoltarea teoriei și practicii militare
- implicațiile pentru dezvoltarea științei militare
- calitatea generală a articolului
Recomandările referenților științifici sunt transmise redacției care, luând cunoștință de conținutul acestora, ia una dintre următoarele decizii: respinge articolul, cere o nouă recenzie din partea unui terț, solicită revizuirea articolului de către autor, acceptă materialul spre publicare.
Decizia redacției este adusă la cunoștința autorului, care poate solicita o copie a evaluării făcute de recenzori.
Autorii materialelor transmise spre publicare pot contacta redacția pe tot parcursul procesului de recenzare, spre a se interesa de stadiul în care se află manuscrisul.

Pericole și subiecți umani sau animali
Dacă cercetarea evidențiată în articol implică substanțe, proceduri sau echipamente chimice a căror folosire să implice vreun pericol neobișnuit inerent, autorul trebuie să identifice în mod clar acest fapt în manuscris. În cazul în care ea include folosirea unor subiecți animali sau umani, autorul trebuie să se asigure că manuscrisul conține o declarație conform căreia toate procedurile au fost efectuate în conformitate cu legile relevante în vigoare și orientările instituționale și că ele au fost aprobate de o comisie instituțională în domeniu. Autorii trebuie să includă în manuscris o declarație care să menționeze faptul că a fost obținut consimțământul în cunoștință de cauză cu privire la experimentarea cu subiecți umani. Drepturile referitoare la viața privată trebuie să fie întotdeauna respectate.

Imagini
Dacă o imagine este preluată dintr-o altă lucrare, autorul este obligat să citeze sursa acesteia.
În cazul în care un autor dorește să includă în material detalii referitoare la un caz anume, cu subiecți umani, informații personale sau imagini cu elemente de identificare ale cuiva, este necesar acordul scris al persoanelor respective.O atenție deosebită ar trebui să fie acordată obținerii consimțământului în cazul în care subiecții sunt copii (în special în cazul în care este vorba de un copil cu nevoi speciale sau dificultăți de învățare). 
Top