2.png2.png GÂNDIREA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ

Instrucțiuni pentru autori

 

Manuscrisele pot fi trimise redacției în format electronic, la adresa gmr@mapn.ro sau încredințate personal redacției, caz în care trebuie să fie în format electronic și tipărite.

Manuscrisele trebuie să fie elaborate atât în română, cât și în engleză și însoțite de un rezumat al articolului, din care să reiasă scopul articolului (introducere), metodele folosite pentru cercetare, principalele rezultate ale studiului și care este relevanța acestora pentru dezvoltarea teoriei și științei militare (discuție și concluzii). În plus, autorul trebuie să specifice, în limba engleză, care sunt cuvintele cheie și să prezinte un glosar al terminologiei și abrevierilor din text.

Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate în articol, pentru documentarea invocată și sursele citate, conform Legii nr. 206 din 27 mai 2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare.

Revista nu remunerează autorii articolelor publicate.
Redacția GMR nu își asumă responsabilitatea pentru opiniile exprimate de autori în articolele trimise spre publicare. Manuscrisele nu sunt înapoiate autorilor.
Articolele publicate se supun legii privind dreptul de autor. Revista Gândirea militară românească deține drepturile de retipărire, traducere, difuzare online a articolelor și includere a acestora în baze de date internaționale.

Redacția GMR își rezervă dreptul de a face modificări editoriale, cu condiția ca acestea să nu afecteze nici înțelesul și nici originalitatea textului.

Persoanele interesate de copierea sau prelucrarea unor articole sau părți de articole, publicate în GMR, pot face acest lucru, cu condiția să specifice clar numele autorului, numărul revistei, precum și data la care aceasta a fost publicată.

Pentru mai multe detalii, consultați și capitolul Etica publicării științifice.
 

Ghid de redactare

 

1. Dimensiunea lucrărilor poate varia între 8-12 pagini.

2. Lucrările se redactează integral în limbile română și engleză.

3. Structura lucrării: Introducere, 2-3 capitole (cu subcapitole, dacă este cazul), Concluzii.

4. Editor de text: Word 2003, 2007.

5. Setări pagină: format A4, cu margini de 2,2,2,2 cm.

6. Redactarea textului lucrării se face cu caractere Times New Roman, "font size 12", la un rând spațiere, cu opțiunea "justify text".

7. Titlul va fi "font size 14", caractere majuscule, centrat, bold.

8. Sub titlu, se lasă două rânduri libere după care se scrie numele autorului (de forma: Prenume, NUME), "font size 12", bold, italic, centrat.

9. După numele autorului, se inserează o notă de subsol (font 10) conținând următoarele elemente (după caz): grad militar, titlu didactic /cercetare, titlu științific, prenume, nume, principala afiliere instituțională, oraș, țara de reședință; e-mail. Cel de-al doilea autor (după caz) va fi trecut sub primul autor, la numele acestuia fiind, de asemenea, inserate într-o notă de subsol elementele amintite mai sus.

10. Între numele autorului și rezumat se lasă două rânduri libere.

11. Rezumatul lucrării va avea maxim 150 cuvinte, "font Size 12", Italic.

12. Între rezumat și cuvinte-cheie se lasă un rând liber.

13. Se inserează 5-8 cuvinte-cheie.

14. Alineatele, inclusiv titlurile capitolelor și subcapitolelor, vor începe de la distanța de un Tab (1,25 cm) față de setarea din stânga paginii.

15. Titlurile capitolelor și subcapitolelor se vor scrie cu cifre arabe (1, 2, 3 .), respectiv (1.1., 1.2., 1.3. 2.)

16. Înainte și după fiecare capitol se lasă câte un rând liber.

17. Pentru sublinieri în textul lucrării se va utiliza același tip de caractere italice.

18. Tabelele / graficele / imaginile se inserează în text sub forma "Tabelul/Figura nr. 1:  titlul". Sursele acestora (dacă este cazul) se menționează ca note de subsol.

19. Citările în text și lista de referințe se vor redacta în conformitate cu American Psychological Association (APA). Informații suplimentare sunt disponibile la adresa https://apastyle.apa.org/?_ga=2.77900628.1300327673.1596036267-467119719.1596036263.

Referința în text va conține următoarele elemente de identificare: (Nume autor, Anul publicării, Pagină), informațiile complete despre publicația citată urmând a se regăsi în bibliografia de la sfârșitul lucrării științifice, cu următorul format: Nume autor, Inițiala prenumelui. (Anul publicării). Titlul lucrării (caractere italice). Locul publicării: Editura.

Exemplu:
• referința în text: (Sapolsky, 2017, p. 13).
• referința în Bibliografia finală: Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. New York: Penguin Books.
Pentru sursele de internet se precizează toate elementele bibliografice disponibile: autorul, conținutul paginii, link-ul complet, data accesării. Titlurile lucrărilor vor fi trecute în limba în care au fost consultate (de exemplu, nu se traduc denumirile titlurilor lucrărilor din limba română în engleză).

20. Bibliografia se va trece la sfârșitul textului lucrării.

21. Paginile nu se numerotează.